Algemene voorwaarden

Spelregels 12linkme

Wij zijn 12linkme.com (12linkme), de nieuwe generatie promotional advertising. Als creatief powerhouse versterkt 12linkme alle speciale online content van jouw als Klant en Bezoeker in de échte wereld met spraakmakende Promoties. Samen met jou maken we mooie dingen.

Voordat we beginnen, moet je wel een paar dingen weten. We hebben onze belangrijkste spelregels voor jou op een rijtje gezet. Ze maken deel uit van onze algemene voorwaarden die je hieronder vindt.

Heb je vragen over onze spelregels of algemene voorwaarden? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar [email protected] of bel naar +31 (0) 85 30 333 70. We houden van echte post (dat is natuurlijk ook drukwerk), dus stuur vooral een briefje naar Tongerlostraat 35, 5976 NC te Sevenum.
Ons KvK-nummer is 280 930 61.

Als we samen mooie dingen gaan maken dan ben jij onze Klant, inderdaad met een hoofdletter. Dit is wat wij voor jou doen:

 1. Wij leveren promotioneel drukwerk (Promoties) en creatieve diensten die daarbij horen. Wij bieden jou een online platform (een website) waar je zelf veel kunt regelen. Wanneer je er niet uitkomt, staan wij klaar om je te ondersteunen.
 2. Wij garanderen topkwaliteit Promoties en we willen dat jij je doel als Klant bereikt met je bestelling.
 3. Wij controleren en helpen bij de technische aspecten van jouw Opdracht, maar onze Designers zijn niet eindverantwoordelijk voor scherpte, typo’s, look & feel en andere smaakgerelateerde zaken, dat ben jezelf als Klant.
 4. Wij regelen het vervoer van al jouw nieuwe Promoties naar een adres in Nederland, of volgens de extra verzendkosten in het buitenland. We geven zo duidelijk mogelijk de levertijd en wij zullen alles eraan doen om binnen die aangegeven tijd te leveren op het door jou aangeleverde adres. Een correcte opgave van verzendgegevens is jouw verantwoordelijkheid als Klant.
 5. Voor al het bovenstaande werken wij soms samen met anderen.
 6. Wij waken over jouw persoonsgegevens en beschermen je privacy, meer hierover lees je in ons privacybeleid.

Dit is wat jij als Klant kunt doen om de meest spraakmakende Promoties te ontvangen:

 1. Promotie is precisiewerk. Het niveau waarop jij je gewenste Promotie Design beschrijft voor een ‘Original’ of ‘Ask us more!’ Design is belangrijk voor een goed en snel eindresultaat.
 2. Realiseer je dat Promoties er altijd iets anders uitzien in kleur dan op een digitaal scherm of als je het zelf print. Ook wanneer je Promoties op verschillende momenten laat drukken, zoals een herhaalopdracht, kan het er anders uitzien.
 3. Probeer een Opdracht in een keer goed aan te leveren. Voor veel wijzigingen moeten wij soms meerwerk rekenen.
 4. Controleer of jouw gewenste Opdracht, Design of Opmaak geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
 5. Controleer de Promoties bij aflevering grondig en neem direct contact met ons op als je ontevreden bent met onze Klantenservice.

Belangrijk om te weten:

 1. Als onze Printers of Persen draaien, kun je een Opdracht niet meer annuleren of wijzigen. Wij vertellen je altijd via e-mail wanneer een Opdracht in productie gaat.
 2. Dat wanneer je van 12linkme creatieve diensten of websites gebruik maakt, wij altijd het recht hebben om aangeboden materialen foto's, video's en eindproducten te gebruiken in onze communicatie en marketing, onafhankelijk van wie de uiteindelijke intellectuele eigendomsrechten heeft.
 3. We zouden het waarderen als je op tijd betaalt, wel zo netjes toch? Dit is binnen 14 dagen nadat wij de factuur hebben verstuurd.
 4. Laten we het niet hopen, maar het kan gebeuren dat er een geschil ontstaat. Dit lossen wij graag zonder advocaten en rechters op. Wij staan open voor zakelijke mediation en andere vormen van conflictbeslechting buiten rechte. Lukt dat niet, dan is de rechter in Amsterdam exclusief bevoegd om het geschil te beoordelen.
 5. Wij streven naar het beste resultaat voor jou. Hebben we toch een fout gemaakt, dan herstellen wij dit volgens de bepalingen in de algemene voorwaarden. Daar lees je ook wanneer wij aansprakelijkheid kunnen erkennen en tot welk bedrag wij vergoeden.

Dit zijn in het kort onze spelregels, maar er is nog meer. Het is een ‘moetje’: hieronder lees je onze algemene voorwaarden, de kleine lettertjes.

 

Algemene voorwaarden

De Kleine Lettertjes

 1. Inleiding
  1. Dit zijn onze uitgebreide regels, beter bekend als Algemene Voorwaarden (Voorwaarden). Hier gaan we in op de details van de spelregels. Onze dienstverlening is complex, hoe makkelijk we het ook proberen te maken.
  2. Deze Voorwaarden zijn aanvullend aan de spelregels hierboven, maar als ze onverhoopt tegenstrijdig zijn dan gaan de Voorwaarden voor.
  3. Wij kunnen de Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het moment dat deze gepubliceerd staan op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte brengen van de wijzigingen.

 2. Enkele begrippen
  1. Promoties omvatten drukwerk, printwerk op welk materiaal dan ook en onbewerkt drukwerk.
  2. Diensten zijn alle diensten die wij bieden rondom Promoties zoals bijvoorbeeld Hosting en Design.
  3. Overeenkomst: als je ons een opdracht geeft en wij accepteren de opdracht dan is er sprake van een overeenkomst. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
  4. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen 12linkme en Klant betreffende de levering van Promoties en/of het verlenen van Diensten, alsmede iedere opdracht die Klant aan 12linkme verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden.
  5. Specificaties: de technische en functionele specificaties voor de Promoties zoals beschreven op onze website 12linkme.

 3. Opdrachten
  1. De Klant geeft een opdracht via ons platform 12linkme of via een door 12linkme aangeboden API. Hier vallen ook de offertes onder die worden uitgebracht. De Overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de Opdracht door 12linkme.
  2. Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
  3. Een opdracht dient te worden geplaatst volgens de instructies zoals weergegeven op ons platform 12linkme. Een toezending die niet volgens de Specificaties en procedure is opgestuurd hoeft 12linkme niet te accepteren.
  4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van Klant.
  5. 12Linkme voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd of goedgekeurd door de klant. Tijdens deze controle gaat 12linkme na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het drukken. 12linkme controleert niet of een bestand fouten bevat in ontwerp, tekst of kleur of onvoldoende scherp is.
  6. De Klant houdt rekening met het feit dat de kleur van drukwerk na productie kan afwijken van de kleuren van andere drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf uitgeprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de Klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
  7. Wanneer de Klant na levering van de Promoties een afwijking constateert in het formaat, dan kan hij geen aanspraak maken wegens tekortkoming. Afwijkingen in kwaliteit (gevoel) en gramgewicht van de Promotie zijn altijd toegestaan in zekere mate.

 4. Annulering
  1. Klant kan de Overeenkomst enkel annuleren, door een schriftelijk bericht (waaronder per e-mail) van annulering te sturen aan 12linkme of te bellen naar +31 (0) 85 30 333 70. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door 12linkme schriftelijk is bevestigd.
  2. Klant kan de order niet meer annuleren nadat 12linkme de statusvermelding ‘In productie’ heeft gestuurd.
  3. In geval van annulering, is Klant een bedrag van € 45,00 aan 12linkme verschuldigd. Indien de werkelijke door 12linkme tot dan gemaakte kosten meer dan € 45,00 bedragen, is Klant deze door 12linkme gemaakte kosten verschuldigd aan 12linkme.

 5. Prijzen
  1. Prijzen en tarieven worden weergegeven op ons platform 12linkme. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
  2. Indien 12linkme, verpakking, verzending of verzekering van de Promoties op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij 12linkme gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte of de specificaties vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
  4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigingen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is 12linkme gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen.

 6. Facturering en betaling
  1. Klant kan vooraf betalen of na verzending van de factuur via onze (online) betaalmogelijkheden. 12linkme kan kosten in rekening brengen bij de keuze voor betaling achteraf.
  2. Betaling van facturen door Klant dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
  3. Indien de Promotie een (Live Pack) abonnement bevat en de Klant heeft hiervoor gekozen, wordt dit abonnement automatisch periodiek verlengd. De Klant kan een abonnement op elk moment opzeggen via e-mail of Whatsapp. De klant krijgt hiervan per e-mail een bevestiging van 12linkme. De opzegging voor een bepaalde abonnementsperiode is pas geldig, indien deze 1 week voor het einde van de abonnementsperiode is opgezegd op bovenstaande wijze.
  Elke 12linkme abonnement bevat standaard een gratis maand (Live Pack).  De gratis maand start automatisch 1 week na het plaatsen van de Opdracht door de klant via 12linkme.
  4. 12Linkme is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.
  6. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan 12linkme de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door 12linkme ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Klant.
  7. De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8. In het geval de financiële positie van Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft 12linkme het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.
  9. Aan de promotiemiddelen die 12linkme u verstrekt zijn mogelijk additionele kosten verbonden. In sommige landen en gemeentes, bijvoorbeeld gemeente Amsterdam te Nederland, is het gebruikelijk zogenaamde precariobelasting te heffen oftewel reclamebelasting op Te Koop-borden die aan gevels hangen. Indien deze belasting per ongeluk aan 12linkme wordt toegewezen en niet direct aan de Klant, zal deze belasting te allen tijde aan u als Klant doorberekend worden op basis van de werkelijke kosten. U krijgt altijd bewijs van de exact betaalde precariobelasting door 12linkme aan de betreffende gemeente wegens uw Promotie.

 7. Levering
  1. Levering in Nederland vindt plaats volgens de aangegeven levertijd, via passend vervoer in opdracht van 12linkme. Daarbij worden de Promoties op een gebruikelijke wijze verpakt.
  2. 12linkme is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
  3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering, er is geen sprake van een fatale termijn. 12linkme is derhalve eerst in verzuim nadat Klant haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om de Promoties alsnog te leveren. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst en op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van 12linkme.
  4. Klant is verplicht de overeengekomen Promoties op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van 12linkme. Indien buiten de schuld van 12linkme de aflevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, zal 12linkme de Promoties nog één keer kosteloos aanbieden. Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal 12linkme de Promoties maximaal 30 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant de Promoties na 30 dagen niet heeft opgehaald, zal 12linkme de Promoties (laten) vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd.
  5. Indien Klant achterstallig is in het betalen van enige factuur, is 12linkme gerechtigd de Promoties voor rekening en risico van Klant op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaalt.

 8. Uitvoering van de Overeenkomst
  1. 12Linkme spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
  2. 12Linkme is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
  3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
  4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig, niet juist en onvolledig of niet conform de afspraken ter beschikking van 12linkme staat of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft 12linkme het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  5. Indien Klant, na een schriftelijke herinnering van 12linkme, niet noodzakelijke informatie aanlevert of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, dan is 12linkme gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen.
  6. 12Linkme is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat 12linkme is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
  7. Indien de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden die voor risico van Klant komen, dient Klant de daaruit voor 12linkme voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Klant kan worden toegerekend.
  8. Klant ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van 12linkme en Klant doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door Klant met 12linkme gesloten Overeenkomst of voor wier handelen of nalaten 12linkme anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn (“Begunstigden”) aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn overlijden) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Voor zover nodig geldt het bepaalde in dit Artikel 8 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door 12linkme namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 9. Meerwerk
  1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
  2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid redelijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.

 10. Intellectuele eigendomsrechten
  1. In alle onderstaande gevallen tot en met 4. van een Design opdracht in het kader van een ‘Original’ of ‘Ask us more!’ ontwerp wordt de Klant intellectueel eigenaar van zijn eigen 12linkme promotieontwerp. De Klant mag ermee doen wat hij wilt. Echter 12linkme behoudt altijd het auteursrecht en publicatierecht op elk ontwerp, gecontroleerd, verbeterd dan wel volledig gemaakt door onze 12linkme Designers, bijvoorbeeld om te publiceren op haar eigen communicatie-kanalen.
  2. Alle rechten op de door u gebruikte 12linkme naam of internet domeinnaam ten behoeve van uw Promotie blijven eigendom van 12linkme en gelieerde partijen zoals Onroerendgoedpromotie.nl. De gebruikte 12linkme woord- en beeldmerken zijn geregistreerd en daarmee beschermd eigendom van 12linkme en/of een derde, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan deze merken te gebruiken op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 12linkme.
  3. Wanneer de Klant gebruik maakt van de (Design) Diensten van 12linkme ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Ook indien 12linkme in dit geval handelingen verricht ten behoeve van de Promoties, zoals het bijsnijden of knippen van Promoties, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten en Promoties.
  4. In het geval dat Klant gebruik maakt van de (Design) Diensten van 12linkme ten behoeve van een ‘Original’ of ‘Ask us more!’ ontwerp op basis van een eigen ontwerp van de Klant, staat Klant ten aanzien van 12linkme ervoor in dat de styling en opmaak van het door Klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart 12linkme voor alle schade en nadeel die 12linkme lijdt indien de Promoties inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart 12linkme tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
  5. In het geval dat Klant gebruik maakt van de (Design) Diensten van 12linkme ten behoeve van een eigen ‘Original’ of ‘Ask us more!’ ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan tevens bij 12linkme. 12Linkme is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. De Klant is zoals boven gesteld mede-intellectueel eigenaar. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door 12linkme verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen.
  6. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom enkel bij 12linkme in het geval van co-creaties ontstaan met input van Klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van 12linkme.

 11. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
  1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat 12linkme de Promoties conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 7.1, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
  2. Alle door 12linkme geleverde Promoties blijven eigendom van 12linkme tot het moment Klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van 12linkme heeft voldaan.
  3. Promoties waarop het eigendomsvoorbehoud van 12linkme rusten, dienen door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mogen door Klant niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 12linkme.
  4. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens 12linkme niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op eerste verzoek van 12linkme verplicht op eigen kosten direct de Promoties aan 12linkme te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.

 12. Inspectie
  1. Klant is verplicht de Promoties onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk ter kennis worden gebracht aan 12linkme, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van 12linkme vervalt. Verborgen gebreken dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan 12linkme, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van 12linkme vervalt. Op verzoek van 12linkme is de Klant verplicht om een foto, bewijsexemplaar of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.

 13. Garantie
  1. 12Linkme zal de Promoties leveren met de Specificaties zoals in de opdrachtbevestiging vermeldt, daarbij rekening houdend met datgene waarover in deze algemene voorwaarden is bepaald.
  2. Indien Klant een beroep doet op de garantie en dit is terecht dan zal 12linkme naar haar keuze:
  a. De Promoties vervangen voor een herdruk van het originele bestand, tenzij het originele bestand wegens technische reden moet worden vervangen;
  b. Een gepaste vergoeding bieden voor de aanschafprijs.
  3. Retourkosten voor niet aan de Specificaties beantwoordende of gebrekkige Promoties worden voldaan door 12linkme. De Klant zal wel instructies voor transport in acht nemen.
  4. Het niet aan de Specificaties beantwoordende of gebrekkige Promoties worden eigendom van 12linkme zodra het vervangen is of er een vergoeding voor is toegekend.
  5. 12Linkme staat er uitsluitend voor in dat de Promoties geschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Worden de Promoties voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan geeft 12linkme geen garantie af over de geschiktheid voor het doel voor de betreffende Promoties. Het maakt daarbij niet uit of 12linkme op de hoogte was van dit doel.
  6. Geen garantieverplichting bestaat voor de door Klant voorgeschreven materialen en/of onderdelen of voor door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
  7. Indien wordt vastgesteld dat de geretourneerde Promoties niet gebrekkig zijn en wel aan de Specificaties beantwoorden, dient Klant de prijs van de Promoties te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport en afhandeling.
  8. 12Linkme heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat de Promoties ondeugdelijk, in strijd met de door 12linkme gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze zijn gebruikt of bewaard.
  9. Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 13 uitsluitend rechtstreeks voor Klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door 12linkme van de hand gewezen.

 14. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van 12linkme in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door 12linkme gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaalt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van 12linkme beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 10.000,00.
  2. 12Linkme is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Klant en derde partijen middels haar promoties. De door Klant aangeboden informatie via een Promotie wordt niet door 12linkme gecontroleerd. Klant als ‘verkoper’ van informatie, producten en diensten en eventuele ‘koper’ als derde partij  zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie, transacties en hun daden via de Promotie op het internet en in het algemeen. Klant vrijwaart 12linkme in het geval van meningsverschillen met en of tussen één of meerdere bezoekers en of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.
  3. 12Linkme is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens.
  4. Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen dertig (30) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van 12linkme, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
  5. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
  6. Het bepaalde in Artikel 13 en dit Artikel 14 van deze Voorwaarden omvat de volledige aansprakelijkheid van 12linkme en de met haar verbonden ondernemingen in verband met het gebrekkige of het niet aan de Specificaties beantwoordende Promoties.
  7. Klant vrijwaart 12linkme voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
  8. Het is de Bezoeker en/of Klant niet toegestaan om de systemen en Promoties van 12linkme te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend of pornografisch materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de Bezoeker en of Klant die voor deze situaties 100% aansprakelijk is en blijft.

 15. Overmacht
  1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
  3. In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Klant ontstaat, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of indien naar redelijkheid door 12linkme verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  4. Indien 12linkme bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

 16. Beëindiging
  1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke 12linkme eventueel heeft of ten dienste staan van 12linkme uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is 12linkme gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, indien:
  a. Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;
  b. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Klant wordt geïnitieerd), Klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Klant een overdracht plaatsvindt of Klant zijn activiteiten staakt;
  c. de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Klant;
  d. Klant overlijdt;
  e. aan de zijde van Klant een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
  f. Klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
  2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. In alle gevallen genoemd in 16.1 is iedere vordering welke 12linkme ten laste van Klant heeft direct opeisbaar.

 17. Geheimhouding
  1. 12Llinkme en Klant zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.
  2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hun ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.

 18. Privacy Policy
  12Linkme beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacy Policy van 12linkme raadplegen.

 19. Overdracht
  Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 12linkme.

 20. Afwijkingen / Nietigheid
  1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover 12linkme deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
  2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. 12linkme en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 21. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
  1. Op alle met 12linkme gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
  2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.
  3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Amsterdam, Nederland.

§